Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.tauron.pl/ekogroszek w szczególności zasady i tryb składania i realizacji zamówień na towar oferowany w sklepie, dokonywania zapłaty za zakupywany towar i postępowania reklamacyjnego oraz wykonywania przez Kupującego prawa do odstąpienia od umowy.
 2. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.tauron.pl/ekogroszek prowadzony jest przez:

TAURON Wydobycie S.A.
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
nr KRS: 0000228587
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy: 360 510 780,00 zł wpłacony w całości
NIP: 6321880539
REGON: 240033634

3. Kontakt dla Kupujących we wszystkich sprawach związanych ze Sklepem internetowym, w tym w sprawach informacji handlowej, reklamacji lub odstąpienia od umowy:

TAURON Wydobycie S.A.
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
e-mail: sklep@sklep.tauron.pl
telefon: +48 32 618 58 00 (opłata za połączenie według stawek operatora osoby dzwoniącej)
faks: +48 32 616 44 76 (opłata za połączenie według stawek operatora osoby nadającej faks)

UWAGA: wszelkie informacje i oświadczenia, dla których jest w niniejszym Regulaminie dopuszczona forma wiadomości e-mail, będą uważane za skutecznie złożone Sprzedawcy przez Kupującego, jeżeli zostaną wysłane z adresu e-mail podanego przez Kupującego przy rejestracji dokonanej zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu.

 

§ 2
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.tauron.pl/ekogroszek, pod którym Kupujący może w szczególności zapoznać się z ofertą Sklepu oraz składać zamówienia,

2) Towar – węgiel znajdujący się w ofercie Sklepu,

3) Kupujący – osoba fizyczna dokonująca zakupu Towaru w sklepie internetowym prowadzonym przez TAURON Wydobycie S.A. pod adresem www.tauron.pl/ekogroszek,

4) Sprzedawca – TAURON Wydobycie S.A. z siedzibą w Jaworznie, 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,

5) Regulamin – niniejszy regulamin,

6) Kurier – przedstawiciel podmiotu świadczącego na rzecz Sprzedawcy usługę dostawy Towaru do Kupującego,

7) POK – prowadzony przez Sprzedającego Punkt Obsługi Klienta, znajdujący się przy Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie przy ul. Sulińskiego 2,

8) Dni Robocze – dni tygodnia, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 


§ 3
Przedmiot działalności Sklep

 1. Sprzedawca prowadzi w Sklepie wyłącznie sprzedaż Towaru.
 2. Towar jest pakowany w worki foliowe o masie netto 20 kg każdy, umieszczone na paleciei zabezpieczone folią typu stretch. Na każdej palecie umieszczonych jest 40 worków Towaru,
  w związku z czym masa Towaru netto na jednej palecie wynosi 800 kg. Masa brutto palety wynosi 820 kg. Na jednej palecie znajduje się Towar jednego rodzaju spośród oferowanych
  w Sklepie.
 3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż w Sklepie wyłącznie z dostawą przez Kuriera do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z odbiorem własnym przez Kupującego
  w POK.
 4. Kupujący na podstawie jednego zamówienia złożonego w Sklepie może zakupić:

1) co najmniej 1 paletę i najwyżej 4 palety Towaru – jeżeli zamawia Towar z dostawą przez Kuriera,

2) co najmniej 1 paletę i najwyżej 8 palet Towaru – jeżeli zamawia Towar z odbiorem własnym w POK.

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż w Sklepie wyłącznie Kupującym będącym konsumentami,tj. dokonującym zakupu Towaru w celach niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca gwarantuje zgodność parametrów rzeczywistych Towaru z ofertą Sklepu. Wraz z Towarem Kupujący otrzyma Świadectwo jakości węgla.

 

§ 4
Rejestracja i logowanie

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania oferowanych Towarów, składania zamówień, założenia i używania indywidualnego konta w Sklepie oraz otrzymywania informacji, niezbędny jest dostęp do Internetu oraz posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z tego dostępu, w tym przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www (tj. Internet Explorer/Edge w wersji oficjalnej wspieranej przez Microsoft lub zalecane najnowsze wersje przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) umożliwiające przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 2. Dokonanie zakupów w Sklepie możliwe jest wyłącznie po utworzeniu przez Kupującego konta w Sklepie. Utworzenie konta daje Kupującemu możliwość wygodnego składania kolejnych zamówień bez każdorazowego podawania danych, wgląd do historii i statusów zamówień, możliwość korzystania z kodów rabatowych. Wystarczające jest jednokrotne utworzenie konta.
 3. Do utworzenia konta konieczna jest rejestracja. Celem dokonania rejestracji Kupujący wypełnia formularz rejestracyjny znajdujący się w Sklepie.
 4. Dostęp do konta zabezpieczony jest hasłem, które przy dokonywaniu rejestracji tworzy sam Kupujący. Hasło powinno zawierać co najmniej osiem znaków, w tym co najmniej: jedną małą literę, jedną wielką literę oraz jeden znak numeryczny lub znak specjalny. Hasło podane przy rejestracji konta może być zmieniane przez Kupującego po zalogowaniu się na konto.
 5. Po utworzeniu konta w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu loginu, którym jest podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym adres e-mail oraz hasła.
 6. Kupujący powinien dochować należytej staranności w celu zachowania poufności danych logowania (loginu i hasła). Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Kupującego danych logowania osobom trzecim.
 7. Kupujący jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu.
 8. Kupujący jest zobowiązany do nieposługiwania się przy korzystaniu ze sklepu z treści bezprawnych, naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich albo niezgodnych z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.

 

§ 5
Zasady składania zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien zalogować się na swoje konto w Sklepie.
 2. Szczegóły dotyczące procedury składania zamówienia znajdują się na podstronie Sklepu „Jak zamawiać”.
 3. Zamówienia na Towar dostępny w Sklepie Kupujący można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. Zaleca się sprawdzenie zgodności zamawianego Towaru z parametrami paliwa dedykowanego przez producenta zalecanego dla danego kotła lub pieca przez jego producenta.
 5. W przypadku zakupu Towaru zwolnionego z podatku akcyzowego, Kupujący zobowiązany jest w trakcie składania zamówienia do podania swojego numeru dokumentu tożsamości
  i numeru PESEL (jeśli został nadany).
 6. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Kupującego pola „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” w Sklepie.
 7. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar.
 8. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia, Kupujący otrzyma na podany przez siebie adres poczty elektronicznej automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji ze wskazaniem przedmiotu zamówienia, ceny jednostkowej, ilości palet, ceny całkowitej oraz kosztów dostawy.
  W przypadku nie otrzymania potwierdzenia zamówienia, Kupujący powinien sprawdzić w swojej poczcie internetowej w miejscu w którym gromadzone są wiadomości typu „spam” lub skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem mailowym sklep@sklep.tauron.pl lub telefonicznie
  pod numerem +48 32 618 58 00.

 

§ 6
Ceny

 1. Ceny Towaru na stronie głównej Sklepu są cenami brutto, tj. razem z VAT oraz podatkiem akcyzowym, chyba że Towar jest zwolniony z akcyzy na zasadach przewidzianych
  w obowiązujących przepisach. Ceny Towaru nie zawierają cen dostawy Towaru.
 2. Sprzedawca dokonuje w Sklepie sprzedaży Towaru zwolnionego z podatku akcyzowego tylko Kupującym, którzy przeznaczą zakupiony Towar wyłącznie do użycia dla celów opałowych przez gospodarstwo domowe.
 3. Kupujący w przypadku zakupu Towaru zwolnionego z podatku akcyzowego, zobowiązany jest podać swój numer dokumentu tożsamości i numer PESEL (jeśli został nadany). Jeśli Kupujący nie poda w trakcie składania zamówienia wymaganych danych do zakupu zostanie doliczony podatek akcyzowy.
 4. Ceny Towaru zawierają koszt opakowania, w tym palety, na której transportowany jest Towar. Opakowanie Towaru jest bezzwrotne.
 5. Cena dostawy Towaru, obejmującej w szczególności przewóz Towaru i jego wyładunek pod adresem wskazanym przez Kupującego, jest ceną brutto, tj. razem z VAT i zależy od liczby zamówionych przez Kupującego palet Towaru. O cenie dostawy Towaru Kupujący jest informowany w trakcie składania zamówienia.
 6. O łącznej cenie do zapłaty, zwanej dalej „Łączną Ceną”, Kupujący jest informowany w trakcie składania zamówienia oraz w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się umową sprzedaży, tj. w momencie uruchomienia przez Kupującego pola ”Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, przy czym:

1) w przypadku dostawy Towaru przez Kuriera Łączna Cena stanowi sumę ceny Towaru i ceny dostawy Towaru,

2) w przypadku odbioru własnego Towaru przez Kupującego w POK Łączna Cena jest równa cenie Towaru.

 1. Sprzedawca i Kupujący są związani ceną Towaru oraz ceną dostawy Towaru oferowaną w Sklepie w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się umową sprzedaży, tj. w momencie uruchomienia przez Kupującego pola „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Jeżeli Kupujący użyje Towaru do celów innych niż wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu, będzie zobowiązany do obliczenia i zapłaty podatku akcyzowego na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na zasadach, które zostaną określone w regulaminach promocji.

 

§ 7
Formy i terminy płatności

 1. Kupujący jest zobowiązany zapłacić Łączną Cenę w wysokości podanej w Sklepie w chwili wyrażenia przez niego woli związania się umową sprzedaży, tj. w momencie uruchomienia przez Kupującego pola ”Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Kupujący może dokonać zapłaty Łącznej Ceny w jednej z następujących form:

1) przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy nr 22 1020 1026 0000 1302 0296 7909, prowadzony przez PKO BP S.A.,

2) płatnością elektroniczną online za pośrednictwem serwisu operatora obsługującego tę płatność, zintegrowanego ze Sklepem, zwanej dalej „Płatnością Elektroniczną”. Płatność Elektroniczna obejmuje:

a) płatność automatyczna Pay by link (przelew oraz BLIK) – forma płatności polegająca na automatycznym wypełnieniu formularza przelewu i prostej autoryzacji transakcji dokonanej przez Kupującego;

b) karta płatnicza – forma płatności, w ramach której Kupujący może dokonać płatności kartami obsługiwanymi przez organizacje: Visa International i MasterCard;

c) raty online – forma płatności polegająca na opłaceniu przez Kupującego zamówienia w Sklepie za pomocą kredytu ratalnego. Kupujący po wybraniu tej formy płatności jest przenoszony przez operatora płatności elektronicznych na stronę banku udzielającego kredytu. Kredyt jest udzielany po wypełnieniu przez Kupującego wniosku online, podjęciu decyzji przez bank o przyznaniu kredytu na podstawie weryfikacji zdolności kredytowej Kupującego i zawarciu stosownej umowy pomiędzy Kupującym a bankiem. Sprzedawca nie jest stroną umowy kredytu. Wszelkie informacje dotyczące warunków udzielenia kredytu są zamieszczone na stronie banku udzielającego kredyt. Nazwa banku udzielającego kredyt jest uwidoczniona w Sklepie, w kroku dotyczącym wyboru formy płatności, na ikonie „raty online”

 

Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się operator Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie (KRS 0000320590).

 

 1. Zaleca się, aby przed wybraniem formy płatności Kupujący sprawdził listę kanałów płatności, dla których możliwe jest realizowanie Płatności Elektronicznej. Lista kanałów płatności znajduje się na podstronie Sklepu „Płatność”. W przypadku braku możliwości dokonania Płatności Elektronicznej, np. ze względu na brak na liście kanałów płatności banku, w którym Kupujący posiada rachunek bankowy, wybraną formą płatności powinien być przelew tradycyjny.
 2. Przy wyborze przez Kupującego formy płatności w postaci przelewu tradycyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, Kupujący zobowiązany jest do podania jako tytułu wpłaty numeru zamówienia wygenerowanego w Sklepie. Numer ten wskazany jest w Sklepie w danych do przelewu po słowach „Tytuł wpłaty:”. W przypadku dokonania zapłaty bez podania numeru określonego jako tytuł wpłaty lub z błędnym podaniem tego numeru, rozpoczęcie realizacji zamówienia ulega zawieszeniu do momentu przesłania przez Kupującego wiadomości e-mail
  z prawidłowym numerem. O niepodaniu lub błędnym podaniu numeru określonego jako tytuł wpłaty Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Kupującego telefonicznie lub przez e-mail. Jeżeli Kupujący w terminie 2 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Sprzedawcy tej informacji nie prześle Sprzedawcy wiadomości e-mail zawierającej prawidłowy numer określony jako tytuł wpłaty, zamówienie może zostać anulowane. O anulowaniu zamówienia Kupujący zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę przez e-mail. Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłacone pieniądze na wskazany przez niego rachunek bankowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dokonania zapłaty, nie wcześniej jednak niż w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sprzedawcę pisma lub wiadomości e-mail zawierającej wskazanie przez Kupującego rachunku bankowego, na który zapłata ma zostać zwrócona. W przypadku nieotrzymania od Kupującego w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dokonania zapłaty zwrotnej informacji o numerze rachunku bankowego, na który powinny zostać zwrócone zapłacone pieniądze, Sprzedawca zwróci środki na rachunek bankowy, z którego została dokonana zapłata.
 3. Zapłata Łącznej Ceny powinna zostać dokonana wyłącznie w złotych i powinna nastąpić w terminie do 5 Dni Roboczych od momentu uruchomienia przez Kupującego pola „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” w Sklepie. Jeżeli w ciągu 5 Dni Roboczych od momentu uruchomienia przez Kupującego pola „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” w Sklepie:

1) Łączna Cena w należnej wysokości nie wpłynie na rachunek bankowy Sprzedawcy w przypadku, gdy Kupujący wybrał jako formę zapłaty przelew tradycyjny,

2) Sprzedawca nie otrzyma od operatora Płatności Elektronicznej potwierdzenia o odnotowaniu zapłaty Łącznej Ceny w należnej wysokości dokonanej przez Kupującego
w przypadku, gdy Kupujący wybrał jako formę zapłaty Płatność Elektroniczną,

- zamówienie może zostać anulowane, przy czym o anulowaniu zamówienia Kupujący zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę przez e-mail.

 1. W przypadku dokonania przez Kupującego zapłaty przelewem tradycyjnym w wysokości niższej niż Łączna Cena, zamówienie zostanie anulowane. O anulowaniu zamówienia Kupujący zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę w drodze wiadomości e-mail. Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłacone pieniądze na wskazany przez niego rachunek bankowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dokonania zapłaty, nie wcześniej jednak niż w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sprzedawcę pisma lub wiadomości e-mail zawierającej wskazanie przez Kupującego rachunku bankowego, na który zapłata ma zostać zwrócona. W przypadku nieotrzymania od Kupującego w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dokonania zapłaty zwrotnej informacji o numerze rachunku bankowego, na który powinny zostać zwrócone zapłacone pieniądze, Sprzedawca zwróci środki na rachunek bankowy, z którego została dokonana zapłata.
 2. W przypadku dokonania przez Kupującego zapłaty przelewem tradycyjnym w wysokości wyższej niż Łączna Cena, zapłata ta zostanie uznana za dokonaną prawidłowo, a kwotę stanowiącą nadpłatę Sprzedawca zwróci Kupującemu na wskazany przez niego rachunek bankowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dokonania zapłaty, nie wcześniej jednak niż w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sprzedawcę pisma lub wiadomości e-mail zawierającej wskazanie przez Kupującego rachunku bankowego, na który zapłata ma zostać zwrócona. W przypadku nieotrzymania od Kupującego w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dokonania zapłaty zwrotnej informacji o numerze rachunku bankowego, na który powinny zostać zwrócone zapłacone pieniądze, Sprzedawca zwróci środki na rachunek bankowy, z którego została dokonana zapłata.
 3. Fakturę VAT z tytułu sprzedaży Towaru Kupujący otrzyma wraz z Towarem.
 4. Kupujący w przypadku dokonywania zakupu Towaru zwolnionego z podatku akcyzowego zobowiązany jest do:

1) złożenia w zamówieniu oświadczenia, że nabywane wyroby węglowe będą przeznaczone do celów opałowych wskazanych w § 6 ust. 2,

2) złożenia czytelnego podpisu na przeznaczonym dla Sprzedawcy egzemplarzu faktury, która jednocześnie stanowi akcyzowy dokument dostawy, w celu potwierdzenia nabycia
i przeznaczenia zakupionego Towaru, przy czym podpisany egzemplarz faktury Kupujący przekazuje bezpośrednio przy odbiorze Towaru Kurierowi lub pracownikowi Sprzedawcy w POK, w zależności od miejsca wydania Towaru.

 1. Własność Towaru zwolnionego z podatku akcyzowego przechodzi na Kupującego z chwilą przekazania Kurierowi lub pracownikowi Sprzedawcy w POK egzemplarza faktury podpisanego zgodnie postanowieniami ust. 9 pkt 2) niniejszego paragrafu.

 

§ 8
Wydanie Towaru Kupującemu

 1. Sprzedawca wydaje Towar według wyboru Kupującego poprzez:

a) dostawę przez Kuriera do miejsca wskazanego w zamówieniu,

b) udostępnienie Towaru w POK w celu jego odbioru własnego przez Kupującego.

 1. Termin wydania Towaru wynosi do 14 Dni Roboczych. Za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie lub drogą e-mailową termin ten może zostać przedłużony.
 2. Termin realizacji zamówienia biegnie:

1) w przypadku zapłaty w formie przelewu tradycyjnego – od daty wpłynięcia Łącznej Ceny w należnej wysokości na rachunek bankowy Sprzedawcy,

2) w przypadku zapłaty w formie Płatności Elektronicznej – od daty potwierdzenia przez operatora Płatności Elektronicznej odnotowania zapłaty przez Kupującego Łącznej Ceny
w należnej wysokości.

 1. W przypadku odbioru Towaru przez inną osobę niż Kupujący, Kupujący jest zobowiązany do złożenia Sprzedającemu oświadczenia (tylko w przypadku zakupu zwolnionego z podatku akcyzowego) potwierdzającego ilość, rodzaj i przeznaczenie nabywanych wyrobów węglowych, a także do udzielenia tej osobie pełnomocnictwa do odbioru Towaru zakupionego w sklepie internetowym. Czytelnie podpisane oświadczenie i pełnomocnictwo należy dostarczyć Sprzedawcy pocztą w formie papierowej na adres: TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Sobieski Dział Ekspedycji ul. Sulińskiego 2, 43-600 Jaworzno, w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) na adres e-mail: sklep@sklep.tauron.pl lub przekazać Kurierowi dostarczającemu Towar. Wzór oświadczenia i pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Jeżeli w chwili wydania Towaru Sprzedający nie otrzymał oświadczenia i pełnomocnictwa, Sprzedający uprawniony jest do odmowy wydania Towaru. W takim przypadku zastosowanie znajduje § 9 ust. 7.

 

§ 9
Dostawa Towaru przez Kuriera

 1. Dostawa Towaru przez Kuriera jest dokonywana na adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
 2. Kurier dokonuje dostawy Towaru pod wskazany adres do granicy posesji i dokonuje jego rozładunku na podłoże, na którym stoi samochód Kuriera.
 3. Do miejsca dostawy Towaru musi prowadzić droga utwardzona, wolna od zakazów czy ograniczeń ruchu, umożliwiająca swobodny wjazd i wyjazd oraz rozładunek samochodu ciężarowego pozwalającego dostarczyć całość zamówionego Towaru w ramach jednego zamówienia.
 4. Towar jest dostarczany Kupującemu za pośrednictwem Kuriera wyłącznie w Dni Robocze do godziny 16.00.
 5. Kurier z jednodniowym wyprzedzeniem powiadamiania Kupującego drogą e-mailową lub przez wiadomość SMS o planowanej dostawie. Kurier i Kupujący mogą drogą telefoniczną lub
  e-mailową uzgodnić późniejszy dzień dostawy Towaru. W dniu dostawy Towaru Kurier telefonicznie uzgadnia z Kupującym przedział godzinowy odbioru Towaru.
 6. Kupujący lub osoba przez niego upoważniona do odbioru Towaru zobowiązana jest do obecności pod wskazanym adresem miejsca dostawy w uzgodnionym terminie odbioru Towaru.
 7. W przypadku nieobecności Kupującego lub osoby przez niego upoważnionej do odbioru Towaru w umówionym dniu i przedziale godzinowym pod adresem miejsca dostawy, Kurier podejmie próbę ponownego uzgodnienia z Kupującym terminu dostawy.
 8. W przypadku zakupu Towaru zwolnionego z podatku akcyzowego, Kupujący odbierający Towar osobiście zobowiązany jest do złożenia czytelnego podpisu na oświadczeniu znajdującym się na fakturze, w celu potwierdzenia ilości, rodzaju i przeznaczenia nabywanych wyrobów węglowych i przekazania podpisanej faktury Kurierowi.
 9. Jeśli Kupujący upoważni inną osobę do odbioru Towaru zwolnionego z podatku akcyzowego, Kupujący zobowiązany jest postępować zgodnie z zapisami §8 ust. 4 i 5.
 10. Nieodebranie Towaru przez Kupującego w ponownie uzgodnionym terminie dostawy, o którym mowa w ust. 7 lub brak możliwości skontaktowania się Kuriera z Kupującym w ciągu 2 Dni Roboczych od pierwszego planowanego dnia dostawy, albo brak możliwości wykonania dostawy w związku z niespełnieniem warunków określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, stanowi podstawę do odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail lub
  w formie pisemnej. Zapłacona przez Kupującego Łączna Cena zostanie zwrócona na wskazany przez niego rachunek bankowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie wcześniej jednak niż w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sprzedawcę pisma lub wiadomości e-mail zawierającej wskazanie przez Kupującego rachunku bankowego, na który Łączna Cena ma zostać zwrócona, z wyłączeniem przypadków, gdy Łączna Cena została zapłacona przez Kupującego Płatnością elektroniczną przy użyciu karty płatniczej, dla których zwrot realizowany jest za pośrednictwem operatora Płatności elektronicznych na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej użytej przez Kupującego do dokonania płatności. Sprzedający wystawi stosowną fakturę korygującą.

 

§ 10
Odbiór własny Towaru

 1. W przypadku wyboru przez Kupującego odbioru własnego Towaru, Sprzedawca w ciągu 2 Dni Roboczych od daty przyjęcia zamówienia do realizacji podejmie próbę skontaktowania się
  z Kupującym celem ustalenia terminu odbioru Towaru.
 2. W ustalonym terminie Kupujący lub osoba przez niego upoważniona do odbioru Towaru jest zobowiązana do odbioru Towaru w POK na podstawie numeru Zamówienia, który otrzymał
  w wiadomości e-mail od Sprzedającego.
 3. Pojazd, którym Kupujący posługuje się przy odbiorze Towaru, musi posiadać możliwość załadunku palet za pomocą wózka widłowego oraz dopuszczalną masę całkowitą umożliwiającą odebranie całości zakupionej w ramach jednego zamówienia ilości palet z Towarem, z uwzględnieniem masy brutto każdej palety o której mowa w §3 ust. 2.
 4. W przypadku zakupu Towaru zwolnionego z podatku akcyzowego, Kupujący odbierający Towar osobiście zobowiązany jest do przedłożenia w POK czytelnie podpisanego oświadczenia potwierdzającego ilość, rodzaj i przeznaczenie nabywanych wyrobów węglowych. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Jeśli Kupujący upoważni inną osobę do odbioru Towaru zwolnionego z podatku akcyzowego, Kupujący zobowiązany jest postępować zgodnie z zapisami §8 ust. 4 i 5.
 6. Jeżeli w ciągu 14 Dni Roboczych od chwili wyrażenia przez niego woli związania się umową sprzedaży, tj. od momentu uruchomienia przez Kupującego pola ”Składam zamówienie
  z obowiązkiem zapłaty”, Sprzedawca nie będzie mógł skontaktować się z Kupującym celem ustalenia terminu odbioru Towaru lub Kupujący nie odbierze Towaru w uzgodnionym terminie, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail lub w formie pisemnej. Zapłacona przez Kupującego Łączna Cena zostanie zwrócona na wskazany przez niego rachunek bankowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie wcześniej jednak niż w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sprzedawcę pisma lub wiadomości e-mail zawierającej wskazanie przez Kupującego rachunku bankowego, na który Łączna Cena ma zostać zwrócona, z wyłączeniem przypadków, gdy Łączna Cena została zapłacona przez Kupującego Płatnością elektroniczną przy użyciu karty płatniczej, dla których zwrot realizowany jest za pośrednictwem operatora Płatności elektronicznych na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej użytej przez Kupującego do dokonania płatności.

 

§ 11
Rękojmia za wady Towaru. Reklamacje Towaru

 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady Towaru, jeżeli wady zostaną stwierdzone przed upływem dwóch lat od daty wydania Towaru Kupującemu.
 2. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Kupujący może według swojego wyboru:

1) złożyć Sprzedającemu oświadczenie o obniżeniu ceny, albo

2) złożyć Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy, albo

3) zażądać od Sprzedającego wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad.

 1. Przed przyjęciem Towaru Kupujący ma prawo do sprawdzenia stanu i zgodności Towaru z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia wady Towaru Kupujący ma prawo odmówić jego przyjęcia i informację o tej odmowie umieścić w uwagach do listu przewozowego w obecności Kuriera.
 2. W przypadku stwierdzenia wady Towaru po jego przyjęciu Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji.
 3. Reklamację należy złożyć na piśmie na adres TAURON Wydobycie S.A., ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno lub pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@tauron-wydobycie.pl za pomocą formularza, stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

1) rodzaj i ilość reklamowanego Towaru,

2) numer faktury lub oznaczenie innego dowodu zakupu,

3) oczekiwany przez Kupującego sposób załatwienia reklamacji, o którym mowa w ust. 2.,

4) dane kontaktowe Kupującego.

 1. W przypadku reklamacji parametrów jakościowych Towaru, Kupujący powinien udostępnić Sprzedawcy jeden oryginalnie zapakowany i nieuszkodzony worek Towaru, celem umożliwienia Sprzedawcy jego zbadania. Organizacja i pokrycie kosztów dostarczenia worka Towaru leży po stronie Sprzedającego. Cena przekazanego Sprzedawcy worka Towaru zostanie zwrócona Kupującemu na wskazany przez niego rachunek bankowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji, jednak nie wcześniej niż
  w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sprzedawcę pisma lub wiadomości e-mail zawierającej wskazanie przez Kupującego rachunku bankowego, na który cena worka Towaru ma zostać zwrócona, z wyłączeniem przypadków, gdy zapłata za Towar została dokonana przez Kupującego Płatnością elektroniczną przy użyciu karty płatniczej, dla których zwrot realizowany jest za pośrednictwem operatora Płatności elektronicznych na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej użytej przez Kupującego do dokonania płatności.
 2. Jeżeli jest to uzasadnione treścią zgłoszonej reklamacji Sprzedawca zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zareklamowanego Towaru u Kupującego. Kupujący zobowiązany jest okazać Sprzedawcy zareklamowany Towar w miejscu, w którym Towar się znajduje.
 3. Decyzję o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji Sprzedawca podejmuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji przez Kupującego. Nieudzielenie w tym terminie odpowiedzi na reklamację jest równoznaczne z jej uznaniem.
 4. Jeżeli Kupujący w wykonaniu swoich uprawnień z tytułu rękojmi złożył oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru, Sprzedający gwarantuje, że w przypadku uznania reklamacji gotowy będzie dokonać obniżenia ceny wadliwego Towaru poprzez wypłatę Kupującemu bonifikaty wyliczonej zgodnie z poniższymi zasadami:

1) gdy wartość opałowa w stanie roboczym (Qir) jest niższa od wartości granicznej, oblicza się cenę 1 GJ dzieląc cenę reklamowanego sortymentu przez jego klasę zbytu, następnie otrzymaną cenę 1 GJ mnoży się przez wartość opałową sortymentu (podaną z dokładnością do 0,5 MJ/kg), ustaloną w wyniku postępowania reklamacyjnego; różnica pomiędzy ceną Towaru dla klasy zbytu, a ceną wyliczoną powyżej, stanowi upust będący podstawą do wyliczenia bonifikaty z tytułu uznanej reklamacji za niedotrzymanie wartości opałowej,

2) gdy zawartość popiołu w stanie roboczym (Ar) jest wyższa od wartości granicznej, przyjmuje się do rozliczeń zawartość popiołu ustaloną w wyniku postępowania reklamacyjnego
i udziela się upustu od ceny, w wysokości 1% za każde rozpoczęte 1% powyżej wielkości granicznej, stanowiącego podstawę do wyliczenia bonifikaty z tytułu przekroczonej zawartości popiołu,

3) gdy zawartość siarki w stanie roboczym (Str) jest wyższa od wartości granicznej, przyjmuje się do rozliczeń zawartość siarki ustaloną w wyniku postępowania reklamacyjnego i udziela się upustu od ceny w wysokości 1% za każde rozpoczęte 0,1% powyżej wielkości granicznej, stanowiącego podstawę do wyliczenia bonifikaty z tytułu przekroczonej zawartości siarki całkowitej,

4) w przypadku stwierdzenia ponadnormatywnej zawartości nadziarna udziela się upustu w wysokości 0,5% ceny za każdy jeden rozpoczęty procent ponad dopuszczalne wielkości określone w ofercie handlowej,

5) w przypadku stwierdzenia ponadnormatywnej zawartości podziarna udziela się upustu od ceny w wysokości 0,2% za każdy jeden rozpoczęty procent ponad dopuszczalne wielkości określone w ofercie handlowej,

6) wartość bonifikaty, o jaką zostanie obniżona cena, stanowi suma upustów obliczonych według zasad określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu, pomnożona przez liczbę ton wadliwego Towaru. Dla konsumentów bonifikata Towaru obliczana jest wg ceny brutto,

7) w związku z udzieleniem bonifikaty Sprzedawca wystawi Kupującemu stosowną fakturę korygującą,

8) bonifikata zostanie zapłacona Kupującemu na wskazany przez niego rachunek bankowy.

 1. W przypadku uznanej reklamacji Towaru, w którym wykryto wady inne niż omówione powyżej oraz w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Kupujący i Sprzedawca ustalą indywidualną formę i wysokość rekompensaty.
 2. Jeżeli Kupujący w wykonaniu swoich uprawnień z tytułu rękojmi zażądał wymiany Towaru na wolny od wad, Sprzedawca w przypadku uznania reklamacji wymieni Towar niezwłocznie, jednakże nie wcześniej niż w terminie 3 Dni Roboczych od daty otrzymania Towaru zwróconego przez Kupującego zgodnie z postanowieniami ust. 14 niniejszego paragrafu. Dostarczenie Kupującemu Towaru wolnego od wad w tej samej ilości co zostało zwrócone następuje na takich samych zasadach, jak dostawa towaru przy jego zakupie – postanowienia § 9 stosuje się odpowiednio.
 3. Jeżeli Kupujący w wykonaniu swoich uprawnień z tytułu rękojmi odstąpił od umowy, Sprzedawca wystawi Kupującemu stosowną fakturę korygującą i zwróci mu za odesłaną ilość Towaru Łączną Cenę na wskazany przez niego rachunek bankowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Kupującego
  o odstąpieniu od umowy, nie wcześniej jednak niż w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sprzedawcę pisma lub wiadomości e-mail zawierającej wskazanie przez Kupującego rachunku bankowego, na który Łączna Cena ma zostać zwrócona, z wyłączeniem przypadków, gdy Łączna Cena została zapłacona przez Kupującego Płatnością elektroniczną przy użyciu karty płatniczej, dla których zwrot realizowany jest za pośrednictwem operatora Płatności elektronicznych na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej użytej przez Kupującego do dokonania płatności.
 4. W przypadku zażądania Kupującego w wykonaniu jego uprawnień z tytułu rękojmi wymiany Towaru konfekcjonowanego na wolny od wad lub odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązany jest w ciągu 14 dni od daty uznania reklamacji przez Sprzedawcę zwrócić objęty reklamacją Towar poprzez jego dostarczenie na adres: Zakład Górniczy Sobieski,
  ul. Sulińskiego 2, 43-600 Jaworzno – Zakład Produkcji Ekogroszków. Kupujący zobowiązany jest starannie przygotować przesyłkę i zabezpieczyć Towar przed potencjalnym uszkodzeniem w czasie transportu. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż sposób dostawy oferowany w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Oświadczenie Sprzedawcy o odmowie uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem doręczane jest Kupującemu w formie pisemnej lub drogą e-mailową w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 6. Jeżeli Sprzedający odmówi uznania reklamacji lub jeżeli Kupujący nie zgadza się na załatwienie reklamacji w sposób proponowany przez Sprzedającego, Kupujący ma możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może się zwrócić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, konsumenckiego sądu polubownego lub organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

  Sprzedawca wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów, w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Spory konsumenckie rozwiązywane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego tj. w drodze pozasądowej mediacji, a w przypadku nieuwzględnienia reklamacji, w drodze procesu cywilnego. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 12
Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący ma prawo – bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż określone w ust. 5 niniejszego paragrafu – odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w ciągu 14 dni od dnia wydania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone Sprzedawcy w formie pisemnej na adres TAURON Wydobycie S.A., ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@sklep.tauron.pl Kupujący może odstąpić od umowy przy wykorzystaniu formularza, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Kupujący zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy cały Towar w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres: TAURON Wydobycie S.A., Zakład Produkcji Ekogroszków, ul. Sulińskiego 2, 43-600 Jaworzno.
 4. Zwracany Towar musi być kompletny, a worki i palety z workami Towaru nierozpakowane. Do zwracanego Towaru należy dołączyć dowód zakupu.
 5. Koszt zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Kupujący. Sprzedawca nie odbiera kierowanych na adres Sprzedawcy ani pod adresem wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu przesyłek odesłanych za pobraniem i nie ponosi kosztów związanych z takimi przesyłkami. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż sposób dostawy oferowany w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Sprzedawca zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu
  od umowy, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu przez Sprzedawcę Towaru zwróconego przez Kupującego lub po otrzymaniu przez Sprzedawcę od Kupującego dowodu odesłania Towaru,
  w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, z wyłączeniem przypadków, gdy Łączna Cena została zapłacona przez Kupującego Płatnością elektroniczną przy użyciu karty płatniczej, dla których zwrot realizowany jest za pośrednictwem operatora Płatności elektronicznych na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej użytej przez Kupującego do dokonania płatności.
 8. Z tytułu zwrotu Towaru Sprzedawca wystawi stosowną fakturę korygującą, która zostanie dostarczona pocztą na adres wskazany przez Kupującego.

 

§ 13
Siła wyższa

 1. Siła wyższa oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub
  w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron. Przejawami siły wyższej są w szczególności:

1) klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne;

2) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny oraz stan wyjątkowy;

3) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu;

4) strajki lub inne niepokoje społeczne.

 1. Jeżeli siła wyższa uniemożliwia jednej ze stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego umową, strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni od wystąpienia siły wyższej, zawiadomić drugą stronę na piśmie lub w formie wiadomości e-mail o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących siłę wyższą, wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie umowy.
 2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem siły wyższej. W wypadku zaistnienia siły wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie umowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, każda ze stron jest uprawniona do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno zostać złożone na piśmie lub w formie wiadomości e-mail.

 

§ 14
Postanowienia końcowe

 1. Opisy oraz zdjęcia Towaru zamieszczone w Sklepie są własnością Sprzedawcy i są chronione prawem autorskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 27.12.2018 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu internetowego TAURON Wydobycie S.A.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu internetowego TAURON Wydobycie S.A.

Załącznik nr 3 do Regulaminu Sklepu internetowego TAURON Wydobycie S.A