Zaloguj się do sklepu

Płatność – Klient firmowy

Łączna Cena

O łącznej cenie do zapłaty, zwanej dalej „Łączną Ceną”, informujemy w trakcie składania zamówienia oraz w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży, tj. w momencie uruchomienia pola ”Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

Klient firmowy jest zobowiązany zapłacić Łączną Cenę w wysokości podanej w Sklepie.

Łączna Cena powinna być wpłacona przez Klienta firmowego jednorazowo w pełnej wysokości.

Zapłata Łącznej Ceny powinna zostać dokonana wyłącznie w złotych i powinna nastąpić w terminie do 5 Dni Roboczych od momentu uruchomienia przez Klienta firmowego pola „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” w Sklepie. Jeżeli w ciągu 5 Dni Roboczych od momentu uruchomienia przez Klienta firmowego pola „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” w Sklepie:

  1. Łączna Cena w należnej wysokości nie wpłynie na rachunek bankowy Sprzedawcy w przypadku, gdy Klient firmowy wybrał jako formę zapłaty przelew tradycyjny,
  2. Sprzedawca nie otrzyma od operatora Płatności Elektronicznej potwierdzenia o odnotowaniu zapłaty Łącznej Ceny w należnej wysokości dokonanej przez Klienta firmowego w przypadku, gdy Klient firmowy wybrał jako formę zapłaty Płatność Elektroniczną,

– zamówienie może zostać anulowane, przy czym o anulowaniu zamówienia Klient firmowy zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę przez e-mail.

Dostępne formy płatności

Klient firmowy może dokonać zapłaty Łącznej Ceny w jednej z następujących form:

1. Przelew tradycyjny

Numer rachunku bankowego dla przelewu tradycyjnego:

nr 22 1020 1026 0000 1302 0296 7909, prowadzony przez PKO BP S.A.

Przy wyborze przez Klienta firmowego formy płatności w postaci przelewu tradycyjnego Klient firmowy zobowiązany jest do podania jako tytułu wpłaty numeru zamówienia wygenerowanego w Sklepie. Numer ten wskazany jest w Sklepie w danych do przelewu po słowach „Tytuł wpłaty:”. W przypadku dokonania zapłaty bez podania numeru określonego jako tytuł wpłaty lub z błędnym podaniem tego numeru, rozpoczęcie realizacji zamówienia ulega zawieszeniu do momentu przesłania przez Klienta firmowego wiadomości e-mail z prawidłowym numerem.

O niepodaniu lub błędnym podaniu numeru określonego jako tytuł wpłaty Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Klienta firmowego telefonicznie lub przez e-mail. Jeżeli Klient firmowy w terminie 2 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Sprzedawcy tej informacji nie prześle Sprzedawcy wiadomości e-mail zawierającej prawidłowy numer określony jako tytuł wpłaty, zamówienie może zostać anulowane. O anulowaniu zamówienia Klient firmowy zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę przez e-mail. Sprzedawca zwróci Klientowi firmowemu zapłacone pieniądze niezwłocznie na rachunek bankowy, z którego została dokonana zapłata.

W przypadku dokonania przez Klienta firmowego zapłaty przelewem tradycyjnym w wysokości niższej niż Łączna Cena, zamówienie zostanie anulowane. O anulowaniu zamówienia Klient firmowy zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę w drodze wiadomości e-mail. Sprzedawca zwróci Klientowi firmowemu zapłacone pieniądze niezwłocznie na rachunek bankowy, z którego została dokonana zapłata.

W przypadku dokonania przez Klienta firmowego zapłaty w wysokości wyższej niż Łączna Cena, zapłata ta zostanie uznana za dokonaną prawidłowo, a kwotę stanowiącą nadpłatę Sprzedawca zwróci Klientowi firmowemu niezwłocznie na rachunek bankowy, z którego została dokonana zapłata.

Dla Klientów firmowych, którzy dokonują zlecenia przelewu w oddziałach banków, na poczcie lub innych punktach płatniczych w podsumowaniu zamówienia oraz historii zamówień udostępniona jest możliwość generowania blankietu przelewu, wypełnionego wszystkimi niezbędnymi danymi do opłacenia zamówienia złożonego w Sklepie. Blankiet przelewu możliwy jest do wygenerowania w dwóch wersjach: jako polecenie przelewu oraz jako wpłata gotówkowa.

2. Płatność Elektroniczna

Operatorem płatności elektronicznej online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), posiadająca numer NIP: 585-13-51-185, numer REGON 191781561.

Dla płatności elektronicznej online za pośrednictwem serwisu operatora obsługującego tę płatność, zintegrowanego ze Sklepem, zwanej dalej „Płatnością Elektroniczną” są dostępne następujące formy:


Płatność automatyczna Pay by link (przelew oraz BLIK)

Forma płatności polegająca na automatycznym wypełnieniu formularza przelewu i prostej autoryzacji transakcji dokonanej przez Klienta firmowego.

Zaleca się, aby przed wybraniem formy płatności Klient firmowy sprawdził listę kanałów płatności, dla których możliwe jest realizowanie Płatności Elektronicznej, przy czym w przypadku niektórych kanałów płatności automatycznej Pay by link mogą pojawić się ograniczenia w możliwości realizacji płatności przez Klientów firmowych, wynikające m.in. ze względu na rodzaj posiadanego rachunku firmowego, formę prowadzonej działalności gospodarczej, czy sposób autoryzacji przelewów.

509
3
68
52
1063
1064
85
59
1010
1035
117
86
90
108
131
517
1060
1512
109
1507
1510
1515
1517
1520
1519
1806


Karta płatnicza

Forma płatności, w ramach której Klient firmowy może dokonać płatności kartami obsługiwanymi przez organizacje Visa International i MasterCard.

Obsługiwane karty: Visa, Visa Elektron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

1500

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta firmowego kartą płatniczą, w sytuacjach przewidzianych w Regulaminie Sklepu internetowego, Sprzedawca dokona zwrotu za pośrednictwem operatora Płatności elektronicznych na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej użytej przez Klienta firmowego do dokonania płatności.

Przed wyborem sposobu zapłaty lub w przypadku ewentualnego wystąpienia problemów z płatnością elektroniczną z wykorzystaniem płatności automatycznej Pay by link lub karty płatniczej, zaleca się, aby Klient firmowy sprawdził w swoim banku lub poprzez bankowość elektroniczną, jaka jest wyznaczona aktualna wysokość dziennego limitu dla rachunku lub karty Klienta firmowego na transakcje realizowane przez Internet.

W przypadku braku możliwości dokonania Płatności Elektronicznej, na przykład ze względu na brak na liście kanałów płatności banku, w którym Klient firmowy posiada rachunek bankowy lub nie obsługiwania przez dany bank niektórych rodzajów rachunków firmowych przy płatności automatycznej Pay by link, wybraną formą płatności powinien być przelew tradycyjny.

Płatność z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności

Od dnia 1 listopada 2019 roku weszły w życie przepisy dotyczące obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP, Split payment) dla dokonywanych płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług (w tym między innymi za węgiel i produkty węglowe), udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę co najmniej 15 000,- zł brutto.

Klient firmowy, w przypadku, gdy wartość zamówienia, a tym samym wartość faktury nie przekroczy kwoty 15.000,- zł brutto, może dobrowolnie zdecydować się na dokonanie płatności za zamówiony węgiel z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. W takim przypadku, w chwili obecnej, jedyną formą umożliwiającą dokonanie płatności przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności jest przelew tradycyjny.

Copyright © 2017-2020 TAURON Polska Energia | Wykonanie COIG SA