Zaloguj się do sklepu

Płatność

Łączna Cena

O łącznej cenie do zapłaty, zwanej dalej „Łączną Ceną”, informujemy w trakcie składania zamówienia oraz w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży, tj. w momencie uruchomienia pola ”Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

Kupujący jest zobowiązany zapłacić Łączną Cenę w wysokości podanej w Sklepie.

Zapłata Łącznej Ceny powinna zostać dokonana wyłącznie w złotych i powinna nastąpić w terminie do 5 Dni Roboczych od momentu uruchomienia przez Kupującego pola „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” w Sklepie. Jeżeli w ciągu 5 Dni Roboczych od momentu uruchomienia przez Kupującego pola „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” w Sklepie:

  1. Łączna Cena w należnej wysokości nie wpłynie na rachunek bankowy Sprzedawcy w przypadku, gdy Kupujący wybrał jako formę zapłaty przelew tradycyjny,
  2. Sprzedawca nie otrzyma od operatora Płatności Elektronicznej potwierdzenia o odnotowaniu zapłaty Łącznej Ceny w należnej wysokości dokonanej przez Kupującego w przypadku, gdy Kupujący wybrał jako formę zapłaty Płatność Elektroniczną,

– zamówienie może zostać anulowane, przy czym o anulowaniu zamówienia Kupujący zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę przez e-mail.

Dostępne formy płatności

Kupujący może dokonać zapłaty Łącznej Ceny w jednej z następujących form:

1. Przelew tradycyjny

Numer rachunku bankowego dla przelewu tradycyjnego:

nr 22 1020 1026 0000 1302 0296 7909, prowadzony przez PKO BP S.A.

Przy wyborze przez Kupującego formy płatności w postaci przelewu tradycyjnego Kupujący zobowiązany jest do podania jako tytułu wpłaty numeru zamówienia wygenerowanego
w Sklepie. Numer ten wskazany jest w Sklepie w danych do przelewu po słowach „Tytuł wpłaty:”.
W przypadku dokonania zapłaty bez podania numeru określonego jako tytuł wpłaty lub z błędnym podaniem tego numeru, rozpoczęcie realizacji zamówienia ulega zawieszeniu do momentu przesłania przez Kupującego wiadomości e-mail z prawidłowym numerem.
O niepodaniu lub błędnym podaniu numeru określonego jako tytuł wpłaty Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Kupującego telefonicznie lub przez e-mail. Jeżeli Kupujący w terminie
2 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Sprzedawcy tej informacji nie prześle Sprzedawcy wiadomości e-mail zawierającej prawidłowy numer określony jako tytuł wpłaty, zamówienie może zostać anulowane. O anulowaniu zamówienia Kupujący zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę przez e-mail. Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłacone pieniądze na wskazany przez niego rachunek bankowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dokonania zapłaty, nie wcześniej jednak niż w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sprzedawcę pisma lub wiadomości e-mail zawierającej wskazanie przez Kupującego rachunku bankowego, na który zapłata ma zostać zwrócona.

W przypadku dokonania przez Kupującego zapłaty w wysokości niższej niż Łączna Cena, zamówienie zostanie anulowane. O anulowaniu zamówienia Kupujący zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę w drodze wiadomości e-mail. Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłacone pieniądze na wskazany przez niego rachunek bankowy niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dokonania zapłaty, nie wcześniej jednak niż w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sprzedawcę pisma lub wiadomości e-mail zawierającej wskazanie przez Kupującego rachunku bankowego, na który zapłata ma zostać zwrócona.

W przypadku dokonania przez Kupującego zapłaty w wysokości wyższej niż Łączna Cena, zapłata ta zostanie uznana za dokonaną prawidłowo, a kwotę stanowiącą nadpłatę Sprzedawca zwróci Kupującemu na wskazany przez niego rachunek bankowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dokonania zapłaty, nie wcześniej jednak niż w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sprzedawcę pisma lub wiadomości e-mail zawierającej wskazanie przez Kupującego rachunku bankowego, na który zapłata ma zostać zwrócona.

Dla Kupujących, którzy dokonują zlecenia przelewu w oddziałach banków, na poczcie lub innych punktach płatniczych w podsumowaniu zamówienia oraz historii zamówień udostępniona jest możliwość generowania blankietu przelewu, wypełnionego wszystkimi niezbędnymi danymi do opłacenia zamówienia złożonego w Sklepie. Blankiet przelewu możliwy jest do wegenerowania w dwóch wersjach: jako polecenie przelewu oraz jako wpłata gotówkowa.

2. Płatność Elektroniczna

Operatorem płatności elektronicznej online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ
w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), posiadająca numer NIP: 585-13-51-185, numer REGON 191781561.

Dla płatności elektronicznej online za pośrednictwem serwisu operatora obsługującego tę płatność, zintegrowanego ze Sklepem, zwanej dalej „Płatnością Elektroniczną” są dostępne następujące formy:


Płatność automatyczna Pay by link (przelew oraz BLIK)

Forma płatności polegająca na automatycznym wypełnieniu formularza przelewu i prostej autoryzacji transakcji dokonanej przez Kupującego.

Zaleca się, aby przed wybraniem formy płatności Kupujący sprawdził listę kanałów płatności, dla których możliwe jest realizowanie Płatności Elektronicznej.

509
3
68
52
95
1063
1064
85
59
1010
1035
79
76
117
86
513
90
108
131
517
1060
1512
109


Karta płatnicza

Forma płatności, w ramach której Kupujący może dokonać płatności kartami obsługiwanymi przez organizacje Visa International i MasterCard.

Obsługiwane karty: Visa, Visa Elektron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

1500

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, w sytuacjach przewidzianych w Regulaminie Sklepu internetowego, Sprzedawca dokona zwrotu za pośrednictwem operatora Płatności elektronicznych na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej użytej przez Kupującego do dokonania płatności.


Raty online

Forma płatności polegająca na opłaceniu przez Kupującego zamówienia w Sklepie za pomocą kredytu ratalnego. Kupujący po wybraniu tej formy płatności jest przenoszony przez operatora płatności elektronicznych na stronę banku udzielającego kredytu. Kredyt jest udzielany po wypełnieniu przez Kupującego wniosku online, podjęciu decyzji przez bank
o przyznaniu kredytu na podstawie weryfikacji zdolności kredytowej Kupującego i zawarciu stosownej umowy pomiędzy Kupującym a bankiem. Sprzedawca nie jest stroną umowy kredytu. Wszelkie informacje dotyczące warunków udzielenia kredytu są zamieszczone na stronie banku udzielającego kredytu. Nazwa banku udzielającego kredytu jest uwidoczniona
w Sklepie, w kroku dotyczącym wyboru formy płatności, na ikonie „raty online”.

W celu dokonania kalkulacji szacunkowej wysokości raty kredytu kliknij na poniższą ikonę:

W przypadku braku możliwości dokonania Płatności Elektronicznej, na przykład ze względu na brak na liście kanałów płatności banku, w którym Kupujący posiada rachunek bankowy lub negatywnej decyzji kredytowej, wybraną formą płatności powinien być przelew tradycyjny.

Copyright © 2017-2019 TAURON Polska Energia | Wykonanie COIG SA