Zaloguj się do sklepu

Płatność

Łączna Cena 

O łącznej cenie do zapłaty, zwanej dalej „Łączną Ceną”,  informujemy w trakcie składania zamówienia oraz w chwili wyrażenia  woli związania się umową sprzedaży, tj. w momencie uruchomienia pola ”Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty".
Kupujący jest zobowiązany zapłacić Łączną Cenę w wysokości podanej w Sklepie.
Kupujący może dokonać zapłaty Łącznej Ceny w jednej z następujących form:
  1. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy nr 22 1020 1026 0000 1302 0296 7909, prowadzony przez PKO BP S.A.,
  2. płatnością elektroniczną online (tzw. szybki transfer PayByLink) za pośrednictwem serwisu obsługującego tę płatność, zintegrowanego ze Sklepem, zwanej dalej „Płatnością Elektroniczną”, przy czym Płatności Elektronicznej można dokonać tylko przelewem (brak możliwości dokonania płatności kartą płatniczą).

Operatorem Płatności Elektronicznej jest Dotpay Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.

Zapłata Łącznej Ceny powinna zostać dokonana wyłącznie w złotych i powinna nastąpić w terminie do 5 Dni Roboczych od momentu uruchomienia przez Kupującego pola „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” w Sklepie. Jeżeli w ciągu 5 Dni Roboczych od momentu uruchomienia przez Kupującego pola „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” w Sklepie:

1) Łączna Cena w należnej wysokości nie wpłynie na rachunek bankowy Sprzedawcy w przypadku, gdy Kupujący wybrał jako formę zapłaty przelew tradycyjny,

2) Sprzedawca nie otrzyma od operatora Płatności Elektronicznej potwierdzenia o odnotowaniu zapłaty Łącznej Ceny w należnej wysokości dokonanej przez Kupującego w przypadku, gdy Kupujący wybrał jako formę zapłaty Płatność Elektroniczną,

- zamówienie może zostać anulowane, przy czym o anulowaniu zamówienia Kupujący zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę przez e-mail.  

Przelew tradycyjny

Przy wyborze przez Kupującego formy płatności w postaci przelewu tradycyjnego Kupujący zobowiązany jest do podania jako tytułu wpłaty numeru wskazanego w Sklepie w danych do przelewu po słowach „Tytuł wpłaty:”. W przypadku dokonania zapłaty bez podania numeru określonego jako tytuł wpłaty lub z błędnym podaniem tego numeru, rozpoczęcie realizacji zamówienia ulega zawieszeniu do momentu przesłania przez Kupującego wiadomości e-mail z prawidłowym numerem. O niepodaniu lub błędnym podaniu numeru określonego jako tytuł wpłaty Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Kupującego telefonicznie lub przez e-mail. Jeżeli Kupujący w terminie 2 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Sprzedawcy tej informacji nie prześle Sprzedawcy wiadomości e-mail zawierającej prawidłowy numer określony jako tytuł wpłaty, zamówienie może zostać anulowane. O anulowaniu zamówienia Kupujący zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę przez e-mail. Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłacone pieniądze na wskazany przez niego rachunek bankowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dokonania zapłaty, nie wcześniej jednak niż w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sprzedawcę pisma lub wiadomości e-mail zawierającej wskazanie przez Kupującego rachunku bankowego, na który zapłata ma zostać zwrócona.

W przypadku dokonania przez Kupującego zapłaty w wysokości niższej niż Łączna Cena, zamówienie zostanie anulowane. O anulowaniu zamówienia Kupujący zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę w drodze wiadomości e-mail. Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłacone pieniądze na wskazany przez niego rachunek bankowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dokonania zapłaty, nie wcześniej jednak niż w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sprzedawcę pisma lub wiadomości e-mail zawierającej wskazanie przez Kupującego rachunku bankowego, na który zapłata ma zostać zwrócona.

W przypadku dokonania przez Kupującego zapłaty w wysokości wyższej niż Łączna Cena, zapłata ta zostanie uznana za dokonaną prawidłowo, a kwotę stanowiącą nadpłatę Sprzedawca zwróci Kupującemu na wskazany przez niego rachunek bankowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dokonania zapłaty, nie wcześniej jednak niż w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sprzedawcę pisma lub wiadomości e-mail zawierającej wskazanie przez Kupującego rachunku bankowego, na który zapłata ma zostać zwrócona.  

Płatność Elektroniczna realizowana za pośrednictwem 

Zaleca się, aby przed wybraniem formy płatności Kupujący sprawdził listę kanałów płatności, dla których możliwe jest realizowanie Płatności Elektronicznej. Lista kanałów płatności znajduje się na dole niniejszej strony. W przypadku braku możliwości dokonania Płatności Elektronicznej ze względu na brak na liście kanałów płatności banku, w którym Kupujący posiada rachunek bankowy, wybraną formą płatności powinien być przelew tradycyjny.
 

Dostępne kanały płatności

Copyright © 2017 TAURON Polska Energia | Wykonanie COIG SA